LOGOWANIE/ REJESTRACJA

Regulamin Testów

Regulamin Testów
organizowanych przez
Twomark Sport Marek Dudkiewicz
z siedzibą
43-300 Bielsko Biała
ul.Cieszyńska 429
o nazwie
"Twomark Sportowy dzień testowy"

 

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. "Udostępniającym" rowery do testów w ramach "Twomark Sportowy dzień testowy" jest Firma Twomark Sport Marek Dudkiewicz z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Cieszyńska 429. Regon 240024799, NIP 6271728047.
 2. Udostępnienie rowerów do testów w ramach "Twomark Sportowy dzień testowy" jest nieodpłatne, a testy rowerów będą przeprowadzane z "opiekunem" wyznaczonym przez Firmę Twomark Sport Marek Dudkiewicz/
 3. Testy będą odbywać się w grupach od 5 do 10 osób pod opieką "opiekuna".
 4. Informacja o dostępnych rowerach do testów wraz z rozmiarami będą publikowane na stronie www.twomarksport.pl.
 5. Miejsce udostępnienia rowerów w ramach "Twomark Sportowy dzień testowy" będzie  publikowane najpóźniej 14 dni poprzedzającym "udostępnienie"
 6. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady udostępniania określonych marek i modeli rowerów do jazd testowych (zwanych dalej "Twomark Sportowy dzień testowy") Uczestnikom udostępnienia (zwanymi dalej "Testującymi").
 7. Udostępnienie rowerów w ramach "Twomark Sportowy dzień testowy" ma na celu zapoznanie "Testujących" z najnowszymi trendami i technologiami w branży rowerowej.
 8. Udostępniający Firma Twomark Sport Marek Dudkiewicz zastrzega sobie prawo odwołania "Twomark Sportowy dzień Testowy" w każdym czasie, z przyczyn niezależnych od Udostępniającego to jest warunki pogodowe, zdarzenia losowe, itp.  Jeżeli takie odwołanie nastąpi zostanie opublikowane na stronie www.twomarksport.pl.
 9. Udostępniający zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia roweru bez podania przyczyn w razie powstania wątpliwość co do tożsamości "Testującego" lub w przypadku gdy stan lub zachowanie "Testującego" wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie innego środka odurzającego lub w innych przypadkach tutaj nie przytoczonych budzących wątpliwość co do bezpieczeństwa "Testującego" bądź sprzętu "Udostępnianego".

§2 [Zasady udostępnienia]

 1. Zapisy na konkretne terminy testów z określeniem godziny (w/g podanej przez Twomark Sport agendy powinny być zgłoszone najpóźniej 2 dni przed "Twomark Sportowy dzień testowy" na pocztę mail wrocław@twomarksport.pl brak takiego zgłoszenia nie gwarantuje użyczeniem sprzętu "Testującemu".
 2. Ilość Sprzętu w ramach "Twomark Sportowy dzień testowy" jest ograniczony i Twomark Sport nie gwarantuje zapewnienie sprzętu wszystkim chętnym "Testującym".
 3. W związku z możliwością dużego zainteresowania każdy "Testujący " może skorzystać z przetestowania maksymalnie dwóch rowerów każdego dnia w "Twomark Sportowych dni testowych".
 4. W razie wykorzystania przez Testującego limitu dwóch wypożyczeń w ciągu jednego dnia (i chęci testowania kolejnych rowerów) oraz w razie  braku rezerwacji roweru, którym testujący jest zainteresowany prosimy o przekazanie informacji na maila wroclaw@twomarksport.pl o takiej sytuacji. Zostanie stworzona lista rezerwowa i Udostępniający może podjąć decyzję o wydłużeniu godzin testów, o czym powiadomimy zainteresowanych osobnym mailem.
 5. Udostępnienie sprzętu do testów jest bezpłatne.
 6. Sprzęt w ramach "Twomark Sportowy dzień testowy" może być udostępniony osobie, która:
  a) Jest pełnoletnia, legitymuje się dowodem osobistym oraz drugim dokumentem: prawo jazdy lub paszport.
  b) Podpisze umowę użyczenia.
  c) Wyrazi zgodę na wykorzystania wizerunku utrwalonego w czasie "Twomark Sportowy dzień testowy".
  d) Wpłaci kaucję zwrotną w kwocie 200 zł.
  e) Zapozna się i podpisze regulamin "Twomark Sportowy dzień testowy".

§3 [Obowiązki]

 1. Udostępniający gwarantuje, że wszystkie przekazywane do testowania rowery są w pełni sprawne technicznie.
 2. Testujący podpisując umowę użyczenia wpłaca na rzecz Udostępniającego kaucję zwrotną. Kaucja zostanie zwrócona Testującemu po zwrocie roweru.
 3. Testujący oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności wymagane do jazdy na wybranym przez siebie modelu roweru oraz wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o rower i wykorzystywania go wyłącznie w sposób bezpieczny, zgodny z przeznaczeniem i z obowiązującymi przepisami, w tym zawłaszcza ustawą prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2012, poz. 1137 z póź. zm.)
 4. Testujący oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu bezpieczny udział w testach. Równocześnie udostępniający oświadcza, że nie zapewnia testującym opieki medycznej.
 5. Testujący nie może udostępniać roweru osobom trzecim oraz dokonywać żadnych napraw i modyfikacji w rowerze.
 6. Testujący zobowiązuje się używać podczas jazdy kasku ochronnego, pozostać trzeźwym i nie znajdować się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.
 7. Testujący, aby skorzystać z systemu SPD, musi być zaopatrzony we własne buty i pedały. W innym przypadku korzystać będzie z pedałów, w które zaopatrzone są rowery testowe.
 8. Testujący zobowiązuje się podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas akcji.

§4 [Odpowiedzialność]

 1. Udostępniający nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Testujących oraz osób trzecich za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po testach.
 2. Testujący zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Udostępniającego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z sprzętu testowego.

§5 [Postanowienia końcowe]

 1. Do spraw nie ujętych w regulaminie i umowie użyczenia stosuje się przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego.
 2. Udostępniający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.
Udostępnij:

KONTAKT

BIELSKO-BIAŁA
ul. Cieszyńska 429
43-300 Bielsko-Biała
tel. 48 338 101 648
mobile 48 609 409 616

bielsko@twomarksport.pl

Godziny otwarcia sklepu:
pon.-pt.: 10-18
sobota:   10-14

pokaż mapę

WROCŁAW
al. Gen. Józefa Hallera 180/2
53-203 Wrocław
mobile +48 795811611

wroclaw@twomarksport.pl

Godziny otwarcie sklepu
Pon.-Pt:  11-19
Sobota:   10-14

pokaż mapę

KONTO BANKOWE

Idea Bank
62 1950 0001 2006 0362 7477 0002

MAREK DUDKIEWICZ
FIRMA TWOMARK SPORT
ul. Cieszyńska 429
43-300 Bielsko-Biała

DOBIERZ ROZMIAR

BIELSKO-BIAŁA
ul. Cieszyńska 429
43-300 Bielsko-Biała
tel. 48 338 101 648
mobile 48 609 409 616

bielsko@twomarksport.pl

Godziny otwarcia sklepu:
pon.-pt.: 10-18
sobota:   10-14

pokaż mapę

WROCŁAW
al. Gen. Józefa Hallera 180/2
53-203 Wrocław
mobile +48 795811611

wroclaw@twomarksport.pl

Godziny otwarcie sklepu
Pon.-Pt:  11-19
Sobota:   10-14

pokaż mapę

KONTO BANKOWE
BANK ZACHODNI WBK S.A.
58 1090 1812 0000 0001 2286 5097
MAREK DUDKIEWICZ FIRMA TWOMARK SPORT
ul. Cieszyńska 429
43-300 Bielsko-Biała

SCHOWEK